mome grafika
BA—

A tervezőgrafikus képzés programja az oktatásban a vizuális üzenetek tervezése és alkotása. A 3 éves alapfokozatot adó képzés a manuális, analóg és digitális álló- és mozgóképalkotásoknak egyaránt színtere. A szak képzési célja és feladata olyan grafikus tervezők képzése, akik a vizuális kultúrában sokoldalúan műveltek, általános, humán ismereteik és műveltségük alkalmassá teszi őket szellemi, eszmei tartalmak vizuális formában történő megjelenítésére. Felelősséget éreznek az általános vizuális kultúra terjesztéséért, színvonalának emeléséért. A képzés technikai célja a tervtől a komplett, kész grafikai munka minden fázisának alkotó megkomponálása (kép, tipográfia, hang, mozgás stb.) és a technikai kivitelezés elsajátítása sokszorosításra alkalmas minőségben (print, CD, hálózat). A képzés humán célja az intuíció és a tudatosság ötvözése a tervezésben, a hallgató szenzibilitásának és együttműködésének bekapcsolása a kiscsoportos műtermi tervezési munkába.

MA—

A tervezőgrafika MA képzési célja, hogy a végzett hallgatók tervezési feladataikat képesek legyenek a kommunikáció rendszerének összefüggésében értelmezni, a feladatok megoldására kreatív és innovatív javaslatokat tenni, magas szinten megtervezni. Szakmai és technológiai tudásuk birtokában az előbb említetteket végrehajtani és irányítani a feladatot megoldó csoportokat. Továbbá képesek saját tevékenységük kritikus értelmezésére és értékek kialakítására, kezdeményezésre és személyes felelősségük gyakorlására. A mesterképzési szakon végzettek ismerik a tervezőgrafika területén az információtervezés, a kommunikációtervezés, a tipográfiai kultúra, az interaktív mozgó grafika és egyéb képalkotási módok összefüggéseit. Ezen ismeretek birtokában megfelelő médiatudatossággal terveznek és járatosak az ehhez szükséges információk megszerzésében, adaptálásában és kreatív használatában. Az MA szakon végzett hallgatók alkalmasak a feladatmegoldó csoportok irányítására grafikai stúdiókban és ügynökségekben egyaránt. Az egyetemen történő MA képzési forma fejleszti a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyi adottságokat és készségeket: empátia, szenzibilitás, kreativitás, kezdeményező készség, döntéshozatali képesség, önálló tanulási képesség, együttműködő készség integrált feladatoknál, kritikai attitűd.

DLA—

“A MOME Doktori Iskolájában kutatásalapú, multi- és interdiszciplináris képzést folytatunk. A sokszínű kutatási irányokra tekintettel az Iskola elsődleges feladata a tudatos és egyszersmind intuitív tervezői gondolkodási stílus egyediségével összhangban álló designkutatás (design research), művészeti kutatás (artistic research), továbbá a designkultúra-tudomány (design culture studies) nemzetközi eredményeinek kreatív alkalmazása.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem doktori képzése az egyetem BA és MA képzéséhez hasonlóan szintén szemeszterekre bontva, heti egy napos intenzív kurzusba sűrítve támogatja a doktorandusz hallgatók egyéni kutatási programjait. Az iskola metodikáját az elmúlt 15 évben az egyetem művészeti és design oktatói fejlesztették folyamatos visszacsatolások segítségével. Jelenleg a doktori képzésben hozzávetőlegesen 50 doktorandusz kutat a három éves programban különböző tudományterületeken (építőművészet, multimédia-művészet és iparművészet szakokon). A szakok közötti interakciót és kapcsolatok kiépítését a csoportos foglalkozások és a közös képzési struktúrában átadott témavezetői és tanári szemináriumok stimulálják. Ez a modell a doktorandusz hallgatók közötti stabil és erős közösség kiépülését támogatja és a Doktori Iskola számára is erős identitást ad.

A heti program rendkívül sokrétű; művészetfilozófiai, művészettörténeti, fenntarthatósági, irodalmi, gazdasági ismeretekről hallgatnak inspiráló előadásokat a doktori képzésben részt vevők. A szemináriumok és a témavezetői konzultációk során egyaránt fontos hangsúlyt kap a gyakorlati és az elméleti kutatási aspektus is egy-egy téma esetén. A hallgatók a saját kutatási területükön kiválóan képesek elmélyedni és a vizuális kultúra egyéb területeiről is képesek általánosan kapcsolódni témájuk függvényében.

A folyamatban lévő doktori kutatások sikerességében szerepet játszik az egyetem BA és MA képzésével való szoros és kölcsönös együttműködés. A MOME egyedi atmoszférájával lehetőséget ad a szoros és szakokon, képzéseken átívelő partnerkapcsolatok kiépítésére, valamint a személyi, szakmai kötelékek kialakítására. Ez biztosítja a többszereplős projektek sikerét. A doktori kutatási projektek értékelése alkalmazkodik az egyedi kutatási tervekhez és figyelembe veszi a sokrétű eredményeket, amiket a hallgatók a művészeti, design és építészeti területeken hoznak létre.

Az utóbbi években a Doktori Iskola egyre nagyobb hangsúlyt fektet a nemzetközi kapcsolatok és partneri projektek kiépítésére. A kutatási témák bekapcsolása a nemzetközi áramlatokba kulcs fontosságú, és visszahat a művészeti projektek megfelelő beágyazottságára.”

mome.hu